Производство

А.Д. “Енрико Enrico Giotti S.p.A.” располага со софистицирана технологија за производство на секакви ароми, екстракти и полуготови производи за прехранбената, фармацевтската и нутриционата индустрија.

Во погоните кои се опремени да ги задоволат големите регулаторнни и пазарни барања, разновидни производи се произведуваат во посветени одделенија:

  • Одделение за сокови
  • Ароми и екстракти
  • Одделение за прашоци
  • Одделение за екстракција и згустување
  • Одделение за емулзивни ароми
  • Одделение за растворливи и дестилирани производи
  • Одделение за растворливи ароми

Caro utente ti invitiamo a prendere visione del progetto NBA che la nostra azienda sta sviluppando.


Dear user, we invite you to view the NBA project to which our company is working on.